Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Cofrestru i bleidleisio yn ddienw

Eisiau cofrestru i bleidleisio ond yn poeni bod eich manylion personol ar gael? Efallai y gallwch gofrestru i bleidleisio'n ddienw.

Mae'n bosibl y byddwch yn gallu cofrestru'n ddienw os ydych chi'n poeni y bydd eich enw a'ch cyfeiriad yn ymddangos ar y gofrestr etholwyr oherwydd eich bod yn credu y gallai gael effaith ar eich diogelwch, neu ar ddiogelwch rhywun yn yr un cyfeiriad â chi.

Sut mae cofrestru i bleidleisio'n ddienw’n gweithio?

Fel arfer pan fyddwch yn cofrestru i bleidleisio bydd eich enw a'ch cyfeiriad yn cael eu hychwanegu at y gofrestr etholwyr. Mae hyn yn golygu y gall unrhyw un weld y gofrestr honno ac mae gan bobl a sefydliadau hawl i dderbyn copi ohoni.

Mae cofrestru i bleidleisio yn ddienw yn wahanol

Os ydych wedi'ch cofrestru'n ddienw, ni fydd eich enw a'ch cyfeiriad yn ymddangos ar y gofrestr etholwyr gyhoeddus. Byddwch yn gallu pleidleisio o hyd.

Ni fydd y Swyddog Cofrestru Etholiadol yn eich cyngor lleol yn datgelu'ch manylion i unrhyw un oni bai fod gofyn cyfreithiol i hynny ddigwydd.

Sut rwy'n cofrestru i bleidleisio'n ddienw?

I gofrestru i bleidleisio yn ddienw mae angen i chi:

  • Llenwi ffurflen gais
  • Esbonio pam y byddai'ch diogelwch – neu ddiogelwch rhywun yn yr un cyfeiriad â chi – mewn perygl pe bai eich enw a'ch cyfeiriad ar y gofrestr etholwyr.

Mae'n rhaid ichi hefyd gyflwyno tystiolaeth i gefnogi'ch cofrestriad dienw.

Mae dau opsiwn ar gyfer y dystiolaeth y gallwch ei ddefnyddio. Dim un ohonynt y mae'n rhaid ichi ei wneud.

1. Darparu dogfen llys sydd ar gyfer eich amddiffyn neu amddiffyn rhywun yn eich cyfeiriad. Gellir defnyddio amrywiaeth o ddogfennau llys.

Gweld y rhestr lawn o ddogfennau'r llys y gallwch eu defnyddio i gefnogi'ch cais

2. Trefnwch i rywun awdurdodedig lofnodi’ch ffurflen sy'n cadarnhau y gallai'ch diogelwch, neu ddiogelwch rhywun yn eich cartref, fod mewn perygl os na fyddwch yn cofrestru'n ddienw. Gelwir hyn yn 'ardystiad'.

Gweld y rhestr lawn o bwy sy'n cael llofnodi'ch ffurflen drosoch

Ble rwy'n cael y ffurflen i gofrestru'n ddienw?

Lawrlwythwch y ffurflen o gofrestru i bleidleisio’n ddienw (PDF)

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch cofrestru i bleidleisio'n ddienw, dylech gysylltu â'ch swyddfa cofrestru etholiadol leol. Byddant yn gallu'ch helpu gyda'r broses gofrestru.


Dod o hyd i fy awdurdod lleol

Rhowch eich cod post i ddod o hyd i eich swyddfa cofrestru etholiadol lleol.