Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Systemau pleidleisio'r DU

Cyntaf i'r felin? Pleidlais drosglwyddadwy (STV)? Yma cewch hyd i fwy o fanylion am y gwahanol systemau pleidleisio a ddefnyddir yn etholiadau'r DU.

Mae'r ffordd yr ydych yn bwrw'ch pleidlais yn gallu dibynnu ar y math o etholiad. Yma cewch hyd i fwy o fanylion am y gwahanol systemau pleidleisio yn etholiadau'r DU.

Defnyddir gwahanol systemau pleidleisio yn y gwahanol etholiadau ledled y DU.

Cewch fwy o fanylion am y gwahanol systemau pleidleisio ar y tudalennau isod.


Etholiadau ledled y DU

Y system bleidleisio

Cyntaf i'r felin

Pa mor aml?

Bob pum mlynedd.

Am bwy ydw i'n pleidleisio?

Mae'r DU wedi'i rhannu'n 650 o etholaethau, pob un gydag un Aelod Seneddol (AS). Rydych yn pleidleisio dros un AS i eistedd yn Senedd y DU yn San Steffan a chynrychioli eich etholaeth.

Darganfod mwy o wybodaeth o ran pwy sy'n eich cynrychioli chi yn Senedd y DU

Sut i bleidleisio

Darllenwch y cyfarwyddiadau ar gyfer llenwi'r papur pleidleisio'n ofalus, hyd yn oed os ydych wedi pleidleisio o'r blaen.

Mae'r papur pleidleisio yn rhestru enw a chyfeiriad pob ymgeisydd. Os ydynt yn sefyll dros blaid, bydd enw a logo'r blaid yn cael ei gynnwys ynghyd â disgrifiad byr. Os nad ydynt yn sefyll dros blaid, bydd yn dweud "annibynnol" a/neu "independent".

Rhowch groes yn ymyl yr un ymgeisydd yr ydych am bleidleisio drostynt.

Os ydych yn gwneud camgymeriad, gofynnwch i staff yr orsaf bleidleisio roi papur pleidleisio arall i chi.

Efallai y byddwch hefyd yn pleidleisio mewn etholiadau neu refferenda eraill ar yr un diwrnod.

Pwy sy'n cael eu hethol?

Etholir yr ymgeisydd â'r nifer mwyaf o bleidleisiau; does dim angen iddynt gael mwy na hanner y pleidleisiau a fwrir. Os oes dau neu fwy o ymgeiswyr yn cael yr un nifer o bleidleisiau, dewisir yr ymgeisydd drwy dynnu lotiau (h.y. dull o ddewis drwy siawns megis taflu ceiniog neu dynnu enw o het).

Y system bleidleisio

Cynrychiolaeth gyfrannol - rhestr gaeedig.

Pa mor aml?

Bob pum mlynedd.

Am bwy ydw i'n pleidleisio?

Rydych yn pleidleisio dros Aelodau o Senedd Ewrop (ASEau) i'ch cynrychioli ym Mrwsel.

Caiff y DU ei rhannu yn rhanbarthau, un yn un ar gyfer Cymru, Gogledd Iwerddon a'r Alban a naw ar gyfer Lloegr. Caiff pob rhanbarth nifer o ASEau yn ddibynnol ar y boblogaeth.

Mae rheng tri a deg ASE yn cynrychioli pob rhanbarth. I gael rhagor o wybodaeth ar bwy sy'n eich cynrychioli chi cliciwch yma.

Darganfod mwy o wybodaeth ynghylch pwy sy'n eich cynrychioli chi yn Senedd Ewrop

Sut i bleidleisio

Darllenwch y cyfarwyddiadau ar gyfer llenwi'r papur pleidleisio'n ofalus, hyd yn oed os ydych wedi pleidleisio o'r blaen.

Mae'r papur pleidleisio yn rhestru pleidiau gwleidyddol ac ymgeiswyr annibynnol. O dan bob enw plaid mae rhestr o ymgeiswyr sydd am gynrychioli'r blaid honno.

Rhowch groes (X) yn ymyl y blaid neu'r ymgeisydd annibynnol yr ydych am bleidleisio drostynt.

Os ydych yn gwneud camgymeriad, gofynnwch i staff yr orsaf bleidleisio roi papur pleidleisio arall i chi.

Efallai y byddwch hefyd yn pleidleisio mewn etholiadau neu refferenda eraill ar yr un diwrnod.

Pwy sy'n cael eu hethol?

Mewn rhanbarth, mae'r seddi a ddyrennir yn cael eu dyfarnu gan ddefnyddio system cwota. Y cwota yw'r cyfanswm nifer o bleidleisiau a dderbyniwyd gan blaid neu ymgeisydd annibynnol wedi'i rannu gan y nifer o seddi etholaethol sydd ganddynt eisoes yn y rhanbarth hwnnw, ac adio un.

Felly ar gyfer plaid heb seddi mae'r nifer o bleidleisiau a dderbyniwyd yn cael ei rannu gan un, ac felly'n aros yr un peth. Os oes gan y blaid eisoes un sedd mae'r nifer o bleidleisiau a dderbyniwyd yn cael ei rannu gan ddau, os oes gan y blaid ddwy sedd, caiff ei rannu gan dri ac ati.

Mae hyn yn golygu; y mwyaf o seddi yr ydych eisoes wedi'u cael, yr anoddaf yw cael mwy o seddi, ac felly mae dyraniad seddi yn fwy cyfrannol i'r nifer o bleidleisiau a dderbyniwyd.

Mae'r sedd gyntaf y mae plaid yn ei hennill yn mynd i'r person cyntaf ar ei rhestr, yr ail sedd i'r ail berson, ac ati, nes bod y blaid un ai heb ennill mwy o seddi neu wedi rhedeg allan o enwau ar y rhestr. Gall ymgeisydd unigol ei drin fel pe bai ef neu hi yn blaid gyda dim on un enw ar y rhestr.

The voting system

Single Transferable Vote.

How often?

Every five years.

Who am I voting for?

Three Members of the European Parliament (MEPs) to represent Northern Ireland.

Find out more information about who represents you at the European Parliament

What photographic ID will I need?

Acceptable forms of photo ID are:

 • A UK, Irish or EU passport
 • NI or GB photographic driving licence
 • Translink Senior SmartPass, Translink 60+ SmartPass, Translink Blind Person's SmartPass, Translink War Disabled SmartPass
 • Electoral identity card

How do I vote?

Always read the instructions for filling in the ballot paper carefully, even if you have voted before.

The ballot paper lists the name of each candidate along with their party name, party logo and their address.

Rank the candidates in order of preference. Put a 1 next to your first-choice candidate, a 2 next to your second-choice, a 3 next to your third-choice, and so on. You can rank as few or as many candidates as you like.

If you make a mistake then you can ask the polling staff to give you another ballot paper.

You may also be voting in other elections or referendums on the same day.

Who is elected?

To be elected a candidate must reach a set amount of votes known as the quota.

The votes are counted in stages. In the first stage only first preferences are counted. Anyone who reaches the quota is elected. Any votes received over the quota are not needed by the elected candidate and so are transferred to the second preference.

If not enough candidates have then reached the quota, the candidate with the lowest number of votes is eliminated and all of their votes are passed to the next preference on the ballot papers. This process is repeated until three candidates have been elected.

Etholiadau yn Lloegr

The voting system

First-past-the-post.

Who am I voting for?

Between one and three councillors to represent your ward on the local council. There are 388 local councils in England and about 20,000 councillors.

For more information on your local councillors, visit your local authority website. You can find their details by entering your postcode in the 'Your local area' section at the top of this page.

How do I vote?

Always read the instructions for filling in the ballot paper carefully, even if you have voted before.

The ballot paper lists the name of each candidate along with their party name, party logo and their address.

Depending on where you live you will be able to vote for between one and three candidates. The instructions at the top of your ballot paper will tell you how many candidates you can vote for.

Simply put a cross (X) next to each candidate that you wish to vote for. You do not have to use all of your votes; the suggested number is a maximum.

If you make a mistake then you can ask the polling staff to give you another ballot paper.

You may also be voting in other elections or referendums on the same day.

Who is elected?

The number of candidates to be elected will be the same as the number of votes that you were allowed. The candidate with the most votes is elected first, then if required the candidate with the second highest number of votes is elected, then the third placed candidate.

No candidate needs to get more than half of the votes cast. If there is a tie then a candidate is selected by the drawing of lots (i.e. a method of selection by chance such as tossing a coin or picking a name out of a hat).

The voting system

Supplementary Vote.

Who am I voting for?

All local councils in England have a Mayor. Most are chosen by the council. However, in some areas the Mayor is directly elected by voters at the same time as they vote for their councillors.

For more information on your Mayor, visit your local authority website. You can find their details by entering your postcode in the 'Your local area' section at the top of this page.

There is also a Mayor of London with a wider range of powers than local council Mayors.

How do I vote?

Always read the instructions for filling in the ballot paper carefully, even if you have voted before.

The ballot paper lists the name of each candidate along with their party name, party logo and their address. There are two columns next to each name.

You will be asked to vote for your first-choice candidate by marking a cross (X) in the first-choice column, and vote for your second-choice candidate by marking a cross (X) in the second-choice column. As long as you mark one cross in the first-choice column, your vote can be counted.

You should not mark more than one cross in the first-choice column and you should not mark more than one cross in the second-choice column.

If you have marked a first-choice, you can choose whether or not to mark a second-choice. But if you only mark a cross in the second-choice column, your vote won't be counted.

If you mark a cross next to the same candidate in the first- and second-choice column, your ballot paper will still be accepted but you would not be marking a second-choice. If you want to mark a second-choice, you should mark a cross next to a different candidate in the second-choice column.

If you make a mistake then you can ask the polling staff to give you another ballot paper.

You may also be voting in other elections or referendums on the same day.

Who is elected?

The first preferences are counted, and if a candidate has received more than 50% of the votes cast they are elected.

If no candidate has more than 50% of the vote, all candidates apart from those in first and second place are eliminated. The votes showing a first preference for one of the eliminated candidates are checked for their second preference. Any second preference votes for the two remaining candidates are then added to their first preference votes and the candidate with the most votes wins.

The voting system

The Additional Member System (a combination of first-past-the-post and closed list proportional representation).

How often?

Every four years. You will be asked to vote for a London Mayor at the same time.

Who am I voting for?

You have two votes; one for your local constituency member and one for the 11 London-wide Assembly members.

Find out more information about who represents you at the London Assembly

How do I vote?

Always read the instructions for filling in the ballot paper carefully, even if you have voted before.

You will be given two ballot papers.

The first is for your constituency member. The ballot paper lists the name of each candidate along with their party name, party logo and their address.

Simply put a cross (X) next to the one candidate that you wish to vote for.

The second ballot paper is a vote for a party or independent candidate attempting to gain the 11 London-wide Assembly seats. The ballot paper lists political parties and independent candidates. Under each party name is a list of candidates who wish to represent that party.

Simply put a cross (X) next to the party or independent candidate that you wish to vote for.

At the same time you will also be asked to vote on a third ballot paper for a London Mayor - for more information see the section on Directly Elected Mayors in England.

If you make a mistake then you can ask the polling staff to give you another ballot paper.

You may also be voting in other elections or referendums on the same day.

Who is elected?

There are 14 constituencies, each represented by one Assembly member. In each constituency the candidate with the most votes is elected; they do not need to get more than half of the votes cast. If there is a tie then a candidate is selected by the drawing of lots (i.e. a method of selection by chance such as tossing a coin or picking a name out of a hat).

There are also 11 London-wide seats; these seats are awarded using a quota system. The quota is the total number of votes received by a party or independent candidate divided by the number of seats already gained +1.

So, for a party with no seats the number of votes received is divided by one, and so stays the same. If the party already has one seat then its number of votes is divided by two, if it has two seats it is divided by three, and so on.

This means that the more seats you have already won, the harder it is to gain extra seats, so the overall allocation of seats is more proportional to the number of votes received. The number of seats each party has includes any constituency seats won and any London-wide seats already awarded.

The first London-wide seat that a party wins goes to the first person on its list, the second seat to the second person, and so on, until the party has either not won any more seats or has run out of names on its list. An independent candidate is treated as though he or she were a party with only one name on its list.

The voting system

Police and Crime Commissioner elections with three or more candidates use the supplementary vote system.

How often?

Every four years.

Who am I voting for?

The first Police and Crime Commissioner election was in 2012, replacing your local police authority.

The Police and Crime Commissioner is responsible for holding the Chief Constable and police force to account on the public's behalf. They oversee how crime is tackled in their area and aim to make sure the police are providing a good service.

How do I vote?

Always read the instructions for filling in the ballot paper carefully, even if you have voted before.

For this election you can vote for a first- and second-choice of who you want to win.

The ballot paper will list all the candidates standing in your area. Next to the list of candidates there will be two columns.

You will be asked to:

 • vote for your first-choice candidate by marking a cross (X) in the first-choice column, and vote for your second-choice candidate by marking a cross (X) in the second-choice column. As long as you mark one cross in the first-choice column, your vote can be counted.

You should not mark more than one cross in the first-choice column and you should not mark more than one cross in the second-choice column.

If you have marked a first-choice, you can choose whether or not to mark a second-choice. But if you only mark a cross in the second-choice column, your vote won't be counted.

If you mark a cross next to the same candidate in the first- and second-choice column, your ballot paper will still be accepted but you would not be marking a second-choice. If you want to mark a second-choice, you should mark a cross next to a different candidate in the second-choice column.

If you make a mistake then you can ask the polling staff to give you a replacement ballot paper.

Please note, if only two candidates stand in your area, the ballot paper will only have one column and you will be asked to mark only one cross.

You may also be voting in other elections or referendums on the same day.

Who is elected?

The first preferences are counted, and if a candidate has received more than 50% of the votes cast they are elected.

If no candidate has more than 50% of the votes, all candidates apart from those in first and second place are eliminated.

The ballot papers showing a first preference for the eliminated candidates are checked for their second preference. Any second preference votes for the two remaining candidates are then added to the candidates' first preference votes and the candidate with the most votes wins.

Etholiadau yn Gogledd Iwerddon

The voting system

Single Transferable Vote.

Who am I voting for?

Five Members of the Legislative Assembly (MLAs) to represent your constituency in the Northern Ireland Assembly.

Find out more information about who represents you at the Northern Ireland Assembly

What photographic ID will I need?

Acceptable forms of photo ID are:

 • A UK, Irish or EU passport
 • NI or GB photographic driving licence
 • Translink Senior SmartPass, Translink 60+ SmartPass, Translink Blind Person's SmartPass, Translink War Disabled SmartPass
 • Electoral identity card

How do I vote?

Always read the instructions for filling in the ballot paper carefully, even if you have voted before.

The ballot paper lists the name of each candidate along with their party name, party logo and their address.

Rank the candidates in order of preference. Put a 1 next to your first-choice candidate, a 2 next to your second-choice, a 3 next to your third-choice, and so on. You can rank as few or as many candidates as you like.

If you make a mistake then you can ask the polling staff to give you another ballot paper.

You may also be voting in other elections or referendums on the same day.

Who is elected?

To be elected a candidate must reach a set amount of votes known as the quota.

The votes are counted in stages. In the first round only first preferences are counted. Anyone who reaches the quota is elected. Any votes received over the quota are not needed by the elected candidate and so are transferred to the second preference. If not enough candidates have then reached the quota, the candidate with the lowest number of votes is eliminated and all of their votes are passed to the next preference on the ballot papers.

This process is repeated until five candidates have been elected.

The voting system

Single Transferable Vote

Who am I voting for?

Councillors to represent you on your local council.

How do I vote?

Always read the instructions for filling in the ballot paper carefully, even if you have voted before.

The ballot paper lists the name of each candidate along with their party name, party logo and their address.

Rank the candidates in order of preference. Put a 1 next to your first-choice candidate, a 2 next to your second-choice, a 3 next to your third-choice, and so on. You can rank as few or as many candidates as you like.

If you make a mistake then you can ask the polling staff to give you another ballot paper.

You may also be voting in other elections or referendums on the same day.

Who is elected?

To be elected a candidate must reach a set amount of votes known as the quota.

The votes are counted in stages. In the first round only first preferences are counted. Anyone who reaches the quota is elected. Any votes received over the quota are not needed by the elected candidate and so are transferred to the second preference.

If not enough candidates have then reached the quota, the candidate with the lowest number of votes is eliminated and all of their votes are passed to the next preference on the ballot papers. This process is repeated until enough candidates have been elected to fill each seat in the ward.

Etholiadau yn Yr Alban

The voting system

Single Transferable Vote.

Who am I voting for?

Three or four councillors to represent your ward on the local council.

How do I vote?

Always read the instructions for filling in the ballot paper carefully, even if you have voted before.

The ballot paper lists the name of each candidate along with their party name, party logo and their address.

Rank the candidates in order of preference. Put a 1 next to your first-choice candidate, a 2 next to your second-choice, a 3 next to your third-choice, and so on. You can rank as few or as many candidates as you like.

If you make a mistake then you can ask the polling staff to give you another ballot paper.

You may also be voting in other elections or referendums on the same day.

Who is elected?

To be elected a candidate must reach a set amount of votes known as the quota.

The votes are counted in stages. In the first stage only first preferences are counted. Anyone who reaches the quota is elected. Any votes received over the quota are not needed by the elected candidate and so are transferred to the second preference. If not enough candidates have then reached the quota, the candidate with the lowest number of votes is eliminated and all of their votes are passed to the next preference on the ballot papers.

This process is repeated until three or four candidates have been elected.

The voting system

The Additional Member System (a combination of first-past-the-post and closed list proportional representation).

How often?

Currently every four years (those elected on the 5 May 2016 will serve 5 years).

Who am I voting for?

If you live in Scotland, you are represented by eight Members of the Scottish Parliament (MSPs). One represents your Scottish Parliament constituency and the other seven all represent your region.

You have two votes; one for a Member of the Scottish Parliament (MSP) for your Scottish Parliamentary constituency and one for the seven regional MSPs for your region of Scotland.

Find out more information about who represents you in the Scottish Parliament

How do I vote?

Always read the instructions for filling in the ballot papers carefully, even if you have voted before.

You will receive two ballot papers.

On the lilac coloured ballot paper you will vote for your constituency MSP. The ballot paper lists the name of each candidate along with their party name and party logo.

Simply put a cross (X) next to the one candidate that you wish to vote for.

On the peach coloured ballot paper you vote for a party or independent candidate competing for the seven regional seats for your region of Scotland. The ballot paper lists political parties and independent candidates.

Simply put a cross (X) next to the party or independent candidate that you wish to vote for.

If you make a mistake then you can ask the polling staff to give you another ballot paper.

You may also be voting in other elections or referendums on the same day.

Who is elected?

There are 73 constituencies, each represented by one MSP. In each constituency the candidate with the most votes is elected; they do not need to get more than half of the votes cast. If there is a tie then a candidate is selected by the drawing of lots (i.e. a method of selection by chance such as tossing a coin or picking a name out of a hat).

There are also eight regions, each electing seven regional MSPs. There are 56 regional seats in total, which are awarded using a formula. The formula is the total number of regional votes received by a party or independent candidate divided by the number of seats (constituency and regional) already gained in that region +1. The party with the highest result after the formula is applied gains an additional seat. The calculation is repeated until all the additional seats have been awarded.

So, for a party with no seats the number of votes received is divided by one, and so stays the same. If the party already has one seat in that region then its number of votes is divided by two, if it has two seats in that region it is divided by three, and so on.

This means that the more seats you have already won, the harder it is to gain extra seats, so the overall allocation of seats is more proportional to the number of votes received. The number of seats each party has includes any constituency seats won in that region and regional seats already awarded.

The first regional seat that a party wins goes to the first person on its list for that region, the second seat to the second person, and so on, until the party has either not won any more seats or has run out of names on its list. An independent candidate is treated as though he or she were a party with only one name on its list.

Etholiadau yng Nghymru

Y system bleidleisio

Cyntaf i'r felin

Am bwy ydw i'n pleidleisio?

Mae cynghorydd yn cynrychioli eich ward ar y cyngor lleol.

Sut i bleidleisio

Darllenwch y cyfarwyddiadau ar gyfer llenwi'r papur pleidleisio'n ofalus, hyd yn oed os ydych wedi pleidleisio o'r blaen.

Mae'r papur plidleisio yn enwi'r holl ymgeiswyr ynghyd ag enw eu plaid, logo'r blaid a'u cyfeiriad.

Rhowch groes (X) yn ymyl yr ymgeisydd neu ymgeiswyr yr ydych am bleidleisio drostynt.

Os ydych yn gwneud camgymeriad, gofynnwch i staff yr orsaf bleidleisio roi papur pleidleisio arall i chi.

Efallai y byddwch hefyd yn pleidleisio mewn etholiadau eraill ar yr un diwrnod.

Pwy sy'n cael eu hethol?

Etholir yr ymgeisydd â'r nifer mwyaf o bleidleisiau; does dim angen iddynt gael mwy na hanner y pleidleisiau a fwrir. Os oes dau neu fwy o ymgeiswyr yn cael yr un nifer o bleidleisiau, dewisir yr ymgeisydd drwy dynnu lotiau (h.y. dull o ddewis drwy siawns megis taflu ceiniog neu dynnu enw o het).

Y system bleidleisio

System Aelod Ychwanegol (cyfuniad o gyntaf i'r felin a chynrychiolaeth gyfrannol rhestr gaeedig).

Am bwy ydw i'n pleidleisio?

Mae gennych ddwy bleidlais; mae'r bleidlais gyntaf am aelod etholaeth a'r ail bleidlais am aelodau rhanbarthol. Caiff pob etholaeth yng Nghymru ei gynrychioli gan un Aelod Cynulliad (AC) a chaiff pob rhanbarth ei gynrychioli gan bedwar AC.

Darganfod mwy o wybodaeth o ran pwy sy'n eich cynrychioli chi yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

Sut i bleidleisio

Darllenwch y cyfarwyddiadau ar gyfer llenwi'r papur pleidleisio'n ofalus, hyd yn oed os ydych wedi pleidleisio o'r blaen.

Byddwch yn cael dau bapur pleidleisio.

Mae'r cyntaf ar gyfer eich AC etholaeth.

Rhowch groes (X) yn ymyl yr un ymgeisydd yr ydych am bleidleisio drostynt.

Mae'r ail yn bleidlais dros blaid neu ymgeisydd unigol sydd am gael un o'r pedair sedd ranbarthol yn eich rhanbarth. Mae'r papur pleidleisio yn rhestru pleidiau gwleidyddol ac ymgeiswyr unigol.

Rhowch groes (X) yn ymyl y blaid neu'r ymgeisydd annibynnol yr ydych am bleidleisio drostynt.

Os ydych yn gwneud camgymeriad, gofynnwch i staff yr orsaf bleidleisio roi papur pleidleisio arall i chi.

Efallai y byddwch hefyd yn pleidleisio mewn etholiadau neu refferenda eraill ar yr un diwrnod.

Pwy sy'n cael eu hethol?

Mae 40 o etholaethau, pob un yn cael eu cynrychioli gan un AC. Ym mhob etholaeth etholir yr ymgeisydd â'r nifer mwyaf o bleidleisiau; does dim angen iddynt gael mwy na hanner y pleidleisiau a fwrir. Os oes dau neu fwy o ymgeiswyr yn cael yr un nifer o bleidleisiau, dewisir yr ymgeisydd drwy dynnu lotiau (h.y. dull o ddewis drwy siawns megis taflu ceiniog neu dynnu enw o het).

Mae hefyd pum rhanbarth, pob un yn ethol pedwar AC rhanbarthol. Mae 20 o seddi rhanbarthol i gyd, sy'n cael eu dyfarnu yn ôl system gwota. Y cwota yw'r cyfanswm nifer o bleidleisiau rhanbarthol a dderbyniwyd gan blaid neu ymgeisydd annibynnol wedi'i rannu gan y nifer o seddi etholaethol sydd ganddynt eisoes yn y rhanbarth hwnnw, ac adio un.

Felly ar gyfer plaid heb seddi etholaeth mae'r nifer o bleidleisiau a dderbyniwyd yn cael ei rannu gan un, ac felly'n aros yr un peth. Os yw'r blaid wedi cael un sedd etholaeth yn y rhanbarth hwnnw, yna caiff y nifer o bleidleisiau eu rhannu gan dda, os oes ganddi ddwy sedd yn y rhanbarth yna caiff ei rannu gan dri, ac yn y blaen.

Mae hyn yn golygu, y mwyaf o seddi etholaeth mae plaid wleidyddol wedi ennill, yr anoddaf y bydd iddynt gael unrhyw seddi ychwanegol drwy'r system rhestr ranbarthol, ac felly mae'r dyraniad yn fwy cyfrannol i'r nifer o bleidleisiau a dderbynnir.

Mae'r seddi rhanbarthol y mae pob plaid wleidyddol yn eu hennill yn cael eu llenwi gan yr ymgeiswyr yn y drefn y maent yn ymddangos ar y papur pleidleisio rhanbarthol, penderfynir y drefn hon gan y blaid wleidyddol. Gall ymgeisydd unigol ei drin fel pe bai ef neu hi yn blaid gyda dim on un enw ar y rhestr.

Y system bleidleisio

Mae etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu gyda thri neu fwy o ymgeiswyr yn defnyddio'r system pleidlais atodol.

Pa mor aml?

Bob pedair blynedd.

Am bwy ydw i'n pleidleisio?

Cynhaliwyd yr etholiad cyntaf Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn 2012, yn lle eich awdurdod heddlu lleol.

Mae'r Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn gyfrifol am sicrhau bod y Prif Gwnstabl a'r heddlu yn bodloni gofynion y cyhoedd. Maent yn goruchwylio sut mae'r heddlu'n mynd i'r afael â throsedd yn eu hardal a sicrhau bod yr heddlu yn darparu gwasanaeth da.

I gael rhagor o wybodaeth am etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn eich ardal, cliciwch yma.

Sut i bleidleisio

Darllenwch y cyfarwyddiadau ar gyfer llenwi'r papur pleidleisio'n ofalus, hyd yn oed os ydych wedi pleidleisio o'r blaen.

Ar gyfer yr etholiad hwn gallwch bleidleisio dros ddewis cyntaf ac ail ddewis pwy ydych am ennill.

Bydd y papur pleidleisio yn rhestru'r holl ymgeiswyr yn sefyll yn eich ardal. Nesaf at y rhestr o ymgeiswyr bydd dwy golofn

Bydd gofyn i chi:

pleidleisio dros eich dewis cyntaf o ymgeisydd drwy farcio croes (X) yn y golofn dewis cyntaf, a phleidleisio am eich ymgeisydd aril ddewis drwy farcio croes (X) yn y golofn ail ddewis. Cyn belled â'ch bod yn marcio un groes yn y golofn dewis cyntaf, bydd eich pleidlais yn cael ei dewis.

Ni ddylech farcio mwy nag un groes yn y golofn dewis cyntaf ac ni ddylech farcio mwy nag un groes yn y golofn ail ddewis.

Os ydych wedi marcio dewis cyntaf, gallwch ddewis p'un a i farcio ail ddewis ai peidio. Ond os ydych yn marcio croes yn y golofn ail ddewis yn unig, ni fydd eich pleidlais yn cael ei dewis.

Os ydych yn marcio croes nesaf at yr un ymgeisydd yn y golofn dewis cyntaf ac ail ddewis, bydd eich papur pleidleisio yn cael ei dderbyn ond ni fyddech yn marcio ail ddewis. Os ydych am farcio ail ddewis, dylech farcio croes nesaf at ymgeisydd gwahanol yn y golofn ail ddewis.

Os ydych yn gwneud camgymeriad, gofynnwch i staff yr orsaf bleidleisio roi papur pleidleisio arall i chi.

Nodwch, os mai dim ond dau ymgeisydd sy'n sefyll yn eich ardal chi, dom on un golofn fydd ar y papur pleidleisio a bydd gofyn i chi farcio un groes yn unig.

Efallai y byddwch hefyd yn pleidleisio mewn etholiadau neu refferenda eraill ar yr un diwrnod.

Pwy sy'n cael eu hethol?

Caiff y dewisiadau cyntaf eu cyfrif, ac os yw ymgeisydd wedi derbyn mwy na 50% o'r pleidleisiau a fwriwyd, byddant yn cael eu hethol.

Os nad oes un o'r ymgeiswyr wedi derbyn mwy na 50% o'r pleidleisiau, bydd yr holl ymgeiswyr heblaw'r rheiny yn y safle cyntaf ac ail yn cael eu diystyru.

Bydd y papurau pleidleisio yn dangos dewis cyntaf ar gyfer yr ymgeiswyr a ddiystyrir yn cael eu gwirio am eu hail ddewis. Bydd unrhyw bleidlais ail ddewis ar gyfer y ddau ymgeisydd sydd ar ôl yn cael eu hychwanegu at bleidleisiau'r dewis cyntaf a bydd yr ymgeisydd sydd â'r mwyaf o bleidleisiau yn ennill.


 • Trafferth gyda'r dudalen hon?

  Os hoffech ymateb gennym, rhowch wybod beth yw’ch cyfeiriad e-bost.