Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Pleidleisio'n bersonol

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn pleidleisio drwy fynd i'r orsaf bleidleisio'n bersonol ar y diwrnod pleidleisio. Yma mae mwy o wybodaeth am bleidleisio'n bersonol.

Ar y dudalen hon mae gwybodaeth ar sut i fwrw'ch pleidlais yn bersonol mewn etholiad neu refferendwm y DU.


Sut ydw i'n pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio?

Dyma'n canllawiau cam wrth gam i bleidleisio mewn gorsaf bleidleisio.

  1. Bydd y staff yn yr orsaf bleidleisio yn rhoi papur pleidleisio i chi yn rhestru'r ymgeiswyr y gallwch bleidleisio drostynt. Efallai y cewch fwy nag un papur pleidleisio os oes mwy nag un etholiad ar yr un diwrnod yn cael eu cynnal yn eich ardal chi.
  2. Ewch a'ch papur pleidleisio i fwth pleidleisio fel bod neb yn gallu gweld sut ydych chi'n pleidleisio Darllenwch y papur pleidleisio'n ofalus, bydd yn dweud wrthych sut i fwrw'ch pleidlais. Peidiwch ag ysgrifennu unrhyw beth arall ar y papur neu efallai na chaiff eich pleidlais ei chyfrif.
  3. Marciwch eich papur pleidleisio yn unol â'r cyfarwyddiadau. Bydd pensil ar gael i chi wneud hyn, ond gallwch ddefnyddio eich pen neu'n pensil eich hun os dymunwch.
  4. Os ydych yn gwneud camgymeriad ar eich papur pleidleisio, peidiwch â phoeni, cyn belled nad ydych wedi ei roi yn y blwch pleidleisio, rhowch wybod i'r staff gorsaf bleidleisio a gallant roi un yn ei le i chi.
  5. Plygwch eich papur pleidleisio wedi'i gwblhau'n hanner, dangoswch y cefn i'r Swyddog Llywyddu ac yna rhowch ef yn y blwch pleidleisio – a dyna ni!

Ym mis Mai 2018, os ydych yn pleidleisio yn Bromley, Gosport, Swindon, Watford neu Woking, bydd angen i chi fynd â cherdyn adnabod gyda chi i’r orsaf bleidleisio i bleidleisio yn yr etholiadau lleol. Heb hyn ni fyddwch yn gallu pleidleisio.


Angen cymorth yn yr orsaf bleidleisio?

Os oes angen cyngor arnoch chi, gofynnwch i'r staff yn yr orsaf bleidleisio – byddant yn gallu eich helpu chi.

Os oes gennych anabledd, gallwch ofyn i'r Swyddog Llywyddu am gymorth a gallant farcio'r papur pleidleisio ar eich rhan chi. Gallwch hefyd ofyn i rywun arall eich helpu chi (e.e. gweithiwr cymorth, cyn belled â'u bod yn berthynas neu'n etholwr cymwys ac nad ydynt wedi helpu mwy nag un person arall i bleidleisio eisoes).

Os oes gennych nam ar eich golwg, gallwch ofyn i weld papur pleidleisio print bras neu gallwch ofyn am declyn pleidleisio arbennig sy'n caniatáu i chi bleidleisio wrth eich hun yn gyfrinachol.


Rhifwyr

Ar y diwrnod pleidleisio mae gwirfoddolwyr ar gyfer ymgeiswyr, a elwir yn rhifwyr yn aros tu allan i orsafoedd pleidleisio ac yn gofyn i bleidleiswyr am y rhif ar eu cerdyn pleidleisio. Maent yn defnyddio'r wybodaeth hon i weld pwy sydd wedi pleidleisio fel eu bod yn gallu atgoffa'r rheiny sydd heb wneud, i bleidleisio.

Nid ydynt yn gweithredu mewn unrhyw swyddogaeth swyddogol felly nid oes angen i chi roi unrhyw wybodaeth iddynt os nad ydych am wneud.

Os ydych yn pryderu ynghylch ymddygiad rhifwr, siaradwch â'r Swyddog Llywyddu yn yr orsaf bleidleisio.


Delweddau

Mae lluniau wedi eu tynnu tu allan i'r orsaf bleidleisio yn grêt i'w defnyddio ar gyfryngau cymdeithasol, ac i annog eich ffrindiau a'ch teulu i bleidleisio, ond peidiwch â chymryd unrhyw luniau tu fewn i'r orsaf bleidleisio gan efallai y byddwch chi'n torri gofynion cyfrinachedd y bleidlais.


  • Trafferth gyda'r dudalen hon?

    Os hoffech ymateb gennym, rhowch wybod beth yw’ch cyfeiriad e-bost.