Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Pleidleisio drwy'r post

Os na allwch fwrw'ch pleidlais yn bersonol, un dewis yw pleidleisio drwy'r post. Yma mae mwy o wybodaeth am bleidleisio'n bersonol, gan gynnwys sut i wneud cais.

Ar y dudalen hon mae gwybodaeth ar sut i fwrw'ch pleidlais drwy'r post mewn etholiad neu refferendwm yn y DU.

Mae pleidleisio drwy'r post yn ffordd hawdd a chyfleus o bleidleisio os nad ydych yn gallu mynd i'r orsaf bleidleisio.


Gwneud cais i bleidleisio drwy'r post

Lawrlwythwch y ffurflen i wneud cais i bleidleisio drwy'r post (PDF)

Wedi i chi lenwi'r ffurflen, bydd angen i chi ei hargraffu, llofnodi, a'i hanfon yn ôl at eich swyddfa gofrestru etholiadol lleol.


FY SWYDDFA COFRESTRU ETHOLIADOL

Rhowch eich cod post i ddod o hyd i eich swyddfa cofrestru etholiadol lleol

Pryd fydda i'n derbyn fy mhapurau pleidleisio?

Gall papurau pleidleisio post gael eu hanfon ar ôl i'r dyddiad cau i fod yn ymgeisydd basio a bod y papurau pleidleisio felly wedi'u cynhyrchu a'u hargraffu. Gallwch gysylltu â'ch swyddfa cofrestru etholiadol i ddarganfod pryd fydd eich papurau pleidleisio yn cael eu hanfon.


Erbyn pryd sydd angen fi ddychwelyd fy mhleidlais bost?

Wedi i chi ei dderbyn, marciwch eich pleidlais ar y papur pleidleisio, a gwnewch yn siŵr eich bod yn ei anfon yn ôl fel ei fod yn cyrraedd erbyn 10pm ar ddiwrnod yr etholiad. Os fydd yn cyrraedd yn hwyrach na hyn, fydd eich pleidlais ddim yn cael ei chyfrif.

Gallwch roi eich pecyn pleidlais bost i'ch cyngor lledol ar y diwrnod os nad ydych yn gallu ei anfon yn ôl drwy'r post ymlaen llaw.


Sut i bleidleisio drwy'r post

1. Pan fyddwch yn cael eich papurau pleidleisio post

 • Rhowch nhw mewn rhywle diogel
 • Peidiwch â gadael i unrhyw un arall eu trafod
 • Gwnewch yn siŵr nad ydynt yn cael eu gadael lle gall rhywun eraill eu codi

2. Pan fyddwch am bleidleisio

 • Cwblhewch y papur pleidleisio yn gyfrinachol, ar eich pen eich hun
 • Peidiwch â gadael i unrhyw un arall bleidleisio ar eich rhan
 • Peidiwch â gadael i unrhyw un arall weld eich pleidlais
 • Peidiwch â rhoi'r papur pleidleisio i unrhyw un arall
 • Rhowch y papur pleidleisio yn yr amlen a'i selio eich hun
 • Cwblhewch a llofnodwch y datganiad pleidleisio post
 • Rhowch y datganiad pleidleisio post a'r amlen sy'n cynnwys eich papur pleidleisio yn yr amlen fwy o faint a ddarperir a'i selio.

3. Pan fyddwch yn dychwelyd eich pleidlais bost

 • Ewch ag ef i'r blwch postio eich hun, os gallwch chi
 • Os na allwch wneud hynny, un ai rhowch ef i rywun yr ydych yn eu hadnabod ac yn ymddiried ynddynt i'w bostio ar eich rhan, neu ffoniwch eich tîm etholiadau lleol i ofyn a allant ei gasglu gennych
 • Peidiwch â'i roi i ymgeisydd neu weithiwr plaid heblaw nad oes unrhyw ffordd arall yn ymarferol
 • Peidiwch â'i adael lle gall rhywun arall ei godi

Cofiwch mai'ch pleidlais chi yw hon - cadwch hi i'ch hun!

Os oes unrhyw un yn ceisio'ch helpu yn erbyn eich ewyllys, neu'n eich gorfodi i roi eich pleidlais bost iddynt, dylech gysylltu â'r heddlu.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill, ffoniwch eich tîm etholiadau lleol.

Oes angen i fi wneud cais eto os ydw i wedi symud cartref?

Ie. Os ydych chi’n newid eich cyfeiriad, bydd angen i chi wneud cais newydd am bleidlais bost neu ddirprwy - ni fydd eich dewis pleidleisio yn cael ei gario i’ch cyfeiriad newydd.


 • Trafferth gyda'r dudalen hon?

  Os hoffech ymateb gennym, rhowch wybod beth yw’ch cyfeiriad e-bost.