Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Nodi ac adrodd am dwyll etholiadol

Os ydych chi'n gweld neu'n profi rhywbeth y credwch sy'n dwyll etholiadol, dylech adrodd amdano.

Gallwch wneud hyn drwy ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 neu ar wefan Crimestoppers.

Adrodd am dwyll etholiadol i Crimestoppers (agor gwefan allanol)


Esiamplau o dwyll etholiadol

Dyma rhai esiamplau o dwyll etholiadol. Mae hyn i'ch helpu chi os nad ydych yn siŵr os yw rhywbeth yr ydych wedi ei weld neu wedi ei brofi yn cael ei ystyried fel twyll etholiadol.

Dylanwad gormodol

Nid oes gan unrhyw un hawl i'ch gorfodi i bleidleisio mewn modd penodol, megis eich bygwth gydag anaf, niwed neu gam.

Llwgrwobrwyo

Nid oes gan unrhyw un hawl i'ch llwgrwobrwyo gydag arian neu roddion, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, i'ch perswadio i bleidleisio mewn ffordd benodol, neu i beidio pleidleisio o gwbl.

Personadu

Nid oes gan unrhyw un hawl i esgus mai chi ydyn nhw i ddefnyddio eich pleidleisio, p'un a bod hynny yn bleidlais bost neu yn yr orsaf bleidleisio. Hefyd, nid oes gan unrhyw un hawl i bleidleisio drwy esgus bod yn rhywun sydd wedi marw, neu berson nad yw'n bod.

Defnyddio manylion ffug

Nid oes gan unrhyw un hawl i wneud cais am bleidlais bost neu ddirprwy gan ddefnyddio manylion ffug neu trwy dwyll.

Gofyn i weld papurau pleidleisio wedi'u cwblhau

Nid oes hawl gan unrhyw un ofyn i chi ddangos eich papur pleidleisio ar ôl i chi ei gwblhau, er mwyn iddyn nhw weld dros bwy wnaethoch chi bleidleisio.

Pleidleisio ddwywaith

Nid oes gan unrhyw un hawl i bleidleisio ddwywaith yn yr un etholiad, hyd yn oed os yw'r pleidleisiau mewn gwahanol ardaloedd o'r wlad.

Yr unig eithriad i hyn yw os ydych wedi cofrestru mewn mwy nag un awdurdod lleol. Mae hawl gyda chi i bleidleisio mewn etholiad lleol yn y ddwy ardal. Mae hyn gan eu bod yn etholiadau ar wahân.

Ymyrryd â phapurau pleidleisio

Nid oes hawl gan unrhyw un ymyrryd â phapurau pleidleisio neu becynnau pleidleisio post, tynnu na newid papurau pleidleisio.


Beth i wneud os ydych wedi profi neu weld twyll etholiadol

Os yw rhywun yn ceisio cymryd eich pleidlais neu bleidlais rhywun ry'ch chi'n adnabod, ffoniwch elusen Crimestoppers yn ddienw ar 0800 55 111 neu gallwch adrodd amdano ar-lein.

Adrodd am dwyll etholiadol i Crimestoppers (agor gwefan allanol)

Nodwch: Os ydych yn llenwi'r ffurflen ar-lein dewiswch 'Twyll a Ffugiad' fel y math o drosedd ac yna rhowch 'Twyll Etholiadol' yn y blwch testun ar gwestiwn 1. Nid oes angen i chi ddewis ymgyrch.