Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Senedd Ewrop

Yma mae mwy o wybodaeth am Senedd Ewrop, gan gynnwys ei gyfansoddiad ac am beth mae'n gyfrifol.

Ar y dudalen hon cewch wybod mwy am Senedd Ewrop, gan gynnwys:

 • Beth mae'n gwneud?
 • Sut a phryd gaiff ei ethol?
 • Beth yw ei gyfansoddiad?

Beth mae Senedd Ewrop yn ei wneud?

Mae Senedd Ewrop yn cynrychioli pobl sy'n byw yn y 28 wlad sy'n aelodau'r Undeb Ewropeaidd (UE).

Mae ganddo bwerau mewn nifer o feysydd sy'n effeithio gwledydd sy'n aelodau a gall gymeradwyo, newid neu wrthod deddfau Ewropeaidd newydd.


Beth yw ei gyfansoddiad?

Ar hyn o bryd mae gan Senedd Ewrop 751 Aelod o Senedd Ewrop (ASE) sy'n cael eu hethol gan 28 o wledydd sy'n aelodau o'r Undeb Ewropeaidd.

Senedd Ewrop a'r DU

Caiff y DU ei chynrychioli gan 73 ASE.

Yn y DU mae 12 rhanbarth Ewropeaidd ac mae rhwng tri a deg ASE yn cynrychioli pob rhanbarth.


Sut mae'n cael ei ethol?

Mewn etholiad Senedd Ewrop yn y DU, mae gennych un bleidlais i ethol pob ASE ar gyfer eich rhanbarth.

Mae pob plaid yn cynnig rhestr o ymgeiswyr - a elwir yn rhestr ranbarthol - ac rydych yn pleidleisio dros un o'r rhestrau hyn neu dros ymgeisydd unigol sy'n sefyll yn annibynnol.

Mae'r nifer o ASEau sy'n cael eu hethol o bob plaid i gynrychioli rhanbarth yn dibynnu ar gyfran o bleidleisio y mae pob plaid yn eu derbyn.


Pryd caiff ei ethol?

Mae etholiadau ar gyfer Senedd Ewrop yn cael eu cynnal bob pum mlynedd. Bydd yr etholiad nesaf yn 2019.


Pwy sy'n gymwys i bleidleisio?

I bleidleisio mewn etholiad Sedd y DU, mae'n rhaid bod person wedi'u cofrestru i bleidleisio, a:

 • yn 18 oed neu'n hŷn ar ddiwrnod y pleidleisio
 • Yn ddinesydd Prydeinig, dinesydd cymwys y Gymanwlad neu'n ddinesydd Gweriniaeth Iwerddon
 • Ddim yn destun unrhyw anghymhwysedd cyfreithiol i bleidleisio

Ni all y canlynol bleidleisio mewn etholiad Senedd y DU:

 • Aelodau Tŷ'r Arglwyddi
 • Dinasyddion yr UE (heblaw o'r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Cyprus a Malta) sy'n byw yn y DU
 • Unrhyw un heblaw dinasyddion Prydeinig, Gwyddelig a dinasyddion cymwys y Gymanwlad
 • Person euogfarnedig sydd yn y ddalfa o ganlyniad i'w dedfryd, ag eithrio dirmyg llys (ond gall carcharorion ar remand, carcharorion nad ydynt wedi'u cael yn euog a charcharorion dinesg bleidleisio os ydynt ar y gofrestr etholiadol)
 • Unrhyw un sydd wedi'u cael yn euog o fewn y pum mlynedd blaenorol o arferion llwgr neu anghyrfreithlon mewn perthynas ag etholiad

Darganfod mwy o wybodaeth o ran pwy sy'n gymwys i bleidleisio