Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Senedd Ewrop

Yma mae mwy o wybodaeth am Senedd Ewrop, gan gynnwys ei gyfansoddiad ac am beth mae'n gyfrifol.

Beth mae Senedd Ewrop yn ei wneud?

Mae Senedd Ewrop yn cynrychioli pobl sy'n byw yn y 28 wlad sy'n aelodau'r Undeb Ewropeaidd (UE).

Mae ganddo bwerau mewn nifer o feysydd sy'n effeithio gwledydd sy'n aelodau a gall gymeradwyo, newid neu wrthod deddfau Ewropeaidd newydd.


Beth yw ei gyfansoddiad?

Ar hyn o bryd mae gan Senedd Ewrop 751 Aelod o Senedd Ewrop (ASE) sy'n cael eu hethol gan 28 o wledydd sy'n aelodau o'r Undeb Ewropeaidd.

Senedd Ewrop a'r DU

Caiff y DU ei chynrychioli gan 73 ASE.

Yn y DU mae 12 rhanbarth Ewropeaidd ac mae rhwng tri a deg ASE yn cynrychioli pob rhanbarth.


Sut mae'n cael ei ethol?

Mewn etholiad Senedd Ewrop yn y DU, mae gennych un bleidlais i ethol pob ASE ar gyfer eich rhanbarth.

Mae pob plaid yn cynnig rhestr o ymgeiswyr - a elwir yn rhestr ranbarthol - ac rydych yn pleidleisio dros un o'r rhestrau hyn neu dros ymgeisydd unigol sy'n sefyll yn annibynnol.

Mae'r nifer o ASEau sy'n cael eu hethol o bob plaid i gynrychioli rhanbarth yn dibynnu ar gyfran o bleidleisio y mae pob plaid yn eu derbyn.


Pryd caiff ei ethol?

Disgwylir i etholiadau Senedd Ewrop gael eu cynnal yn y DU ar 23 Mai ar hyn o bryd.


Pwy sy'n gymwys i bleidleisio?

I bleidleisio mewn etholiad Sedd y DU, mae'n rhaid bod person wedi'u cofrestru i bleidleisio, a:

 • yn 18 oed neu'n hŷn ar ddiwrnod y pleidleisio
 • Yn ddinesydd Prydeinig, dinesydd cymwys y Gymanwlad neu'n ddinesydd Gweriniaeth Iwerddon
 • neu'n ddinesydd y DU sy'n byw tramor sydd wedi cofrestru i bleidleisio yn y Deyrnas Unedig yn yr 15 mlynedd diwethaf
 • Ddim yn destun unrhyw anghymhwysedd cyfreithiol i bleidleisio

Dinesydd yr UE sy'n byw yn y DU

Os ydych yn ddinesydd un o wledydd yr Undeb Ewropeaidd (heblaw am y DU, Gweriniaeth Iwerddon, Malta a Cyprus), gallwch naill ai bleidleisio yn y DU neu yn eich gwlad eich hun. Ni allwch bleidleisio ddwywaith.

I bleidleisio yn y DU, mae angen i chi:

 • gofrestru i bleidleisio
 • llenwi ffurflen sy'n nodi eich bod am bleidleisio yn y DU ac nid yn eich gwlad eich hun

Lawrlwythwch y Dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd – Ffurflen cofrestru i bleidleisio yn Senedd Ewrop (PF)

Ar ôl cwblhau'r ffurflen, bydd angen i chi ei hanfon i'ch awdurdod lleol erbyn 7 Mai 2019.

Os ydych yn ddinesydd yr Undeb Ewropeaidd sy'n byw yng Ngogledd Iwerddon, dylech fynd i wefan Swyddfa Etholiadol Gogledd Iwerddon.

Os nad ydych eisoes wedi cofrestru i bleidleisio, gallwch gofrestru yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio. Y dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio yn etholiadau Senedd Ewrop yw dydd Mawrth 7 Mai 2019.

Ni all y canlynol bleidleisio mewn etholiad Senedd y DU:

 • Aelodau Tŷ'r Arglwyddi
 • Dinasyddion yr UE (heblaw o'r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Cyprus a Malta) sy'n byw yn y DU
 • Unrhyw un heblaw dinasyddion Prydeinig, Gwyddelig a dinasyddion cymwys y Gymanwlad
 • Person euogfarnedig sydd yn y ddalfa o ganlyniad i'w dedfryd, ag eithrio dirmyg llys (ond gall carcharorion ar remand, carcharorion nad ydynt wedi'u cael yn euog a charcharorion dinesg bleidleisio os ydynt ar y gofrestr etholiadol)
 • Unrhyw un sydd wedi'u cael yn euog o fewn y pum mlynedd blaenorol o arferion llwgr neu anghyrfreithlon mewn perthynas ag etholiad

Darganfod mwy o wybodaeth o ran pwy sy'n gymwys i bleidleisio