Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Pleidleisio drwy'r post

Cwestiynau cyffredin ar fwrw eich pleidlais drwy'r post mewn etholiadau yn y DU.

Wrth i chi wneud cais am bleidlais bost, mae'n rhaid i chi roi llofnod a dyddiad geni ar y ffurflen. Pan fyddwch yn cwblhau eich pecyn pleidleisio post bydd angen i chi ddarparu'r wybodaeth hon eto. Caiff y llofnod a'r dyddiad geni ar eich datganiad pleidleisio post eu gwirio yn erbyn y rhai ar eich cais i rwystro twyll.

Caiff eich gwybodaeth bersonol ei wahanu wrth eich papur pleidleisio cyn i neb edrych arno na'i gyfri, ac felly ni effeithir ar gyfrinachedd eich pleidlais.

Mae'n drosedd cwblhau papur pleidleisio nad yw'n perthyn i chi, ac i ddylanwadu ar eraill o ran sut i gwblhau eu pleidlais bost. Dylech gyfeirio unrhyw honiadau o dwyll at yr heddlu.

Yng Nghymru a Lloegr a'r Alban, dim ond etholwyr sydd wedi'u (neu a fydd wedi'u) cofrestru'n unigol fydd â hawl i wneud cais i bleidleisio drwy'r post.

Dod o hyd i fy awdurdod lleol

Gallwch wneud cais ar gfyer un etholiad neu refferendwm, ar gyfer cyfnod penodol o amser, neu am bleidlais bost barhaol.

Y Swyddog Canlyniadau (yr unigolyn sy'n gyfrifol am gynnal yr etholiad) sy'n dosbarthu pleidleisiau post, felly dylech gysylltu â'r swyddfa etholiadau yn eich awdurdod lleol.

Fel canllaw, ni allant gael eu rhoi nes bod yr holl ymgeiswyr wedi'u henwebu (y dyddiad cau fel arfer yw 4pm 19 diwrnod gwaith cyn y bleidlais). Mae angen argraffu papurau pleidleisio a chynhyrchu pecynnau pleidleisio post. Mae hyn yn golygu, yn ymarferol efallai na ellir eu hanfon nes yn agosach at y diwrnod pleidleisio.

Cysylltwch â'ch swyddfa etholiadau lleol i ddarganfod pryd fydd eich papurau pleidleisio post yn cyrraedd. Mae eu manylion cyswllt ar gael drwy roi eich cod post yn yr adran Eich ardal leol ar frig dde'r dudalen hon.

Dod o hyd i fy awdurdod lleol

Mae gofyn i bob pleidleisiwr post a dirprwy roi eu dyddiad geni a'u llofnod wrth wneud cais am bleidlais bost neu ddirprwy.

Pan fyddwch yn dychwelyd eich pecyn pleidleisio post, caiff eich llofnod a'ch dyddiad geni eu gwirio yn erbyn y rheiny ar eich cais i gadarnhau eich hunaniaeth. Caiff eich llofnod a'ch dyddiad geni eu gwahanu wrth eich papur pleidleisio cyn i neb edrych arno na'i gyfrif, felly ni fydd rhoi'r wybodaeth hon yn effeithio ar gyfrinachedd y bleidlais.

Ar gyfer y rheiny nad ydynt yn gallu llofnodi eu ffurflen, neu nad ydynt yn gallu ei lofnodi mewn modd cyson, gellir gwneud darpariaeth arbennig. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â'ch Swyddog Cofrestru Etholiadol.

Dod o hyd i fy awdurdod lleol

Dylech dderbyn eich papur pleidleisio post oddeutu wythnos cyn yr etholiad. I ddarganfod pryd maent yn cael eu hanfon yn eich ardal chi, cysylltwch â'r gwasanaethau etholiadol yn eich awdurdod lleol.

Os nad yw'n cyrraedd, gallwch gael papur pleidleisio post yn ei le yn bersonol gan eich Swyddog Canlyniadau cyn 5pm ar y diwrnod pleidleisio.

Dod o hyd i fy awdurdod lleol

Os ydych wedi gwneud cais am bleidlais bost, ni allwch i bleidleisio yn bersonol yn yr orsaf bleidleisio.

Fodd bynnag, ar y diwrnod pleidleisio gallwch ddychwelyd eich peidlais bost mewn gorsaf bleidleisio (cyn 10pm) neu i'r Swyddog Canlyniadau yn eich cyngor lleol (cyn iddynt gau) os nad ydych am ei bostio neu ei fod yn rhy hwyr i'w bostio.

Gallwch gael un yn ei le nes 5pm ar y diwrnod pleidleisio. Mae'n rhaid i chi ei gasglu yn bersonol gan eich Swyddog Canlyniadau.

Bydd hefyd angn i chi ddychwelyd eich papur pleidleisio wedi'i ddifetha a'r rhannau eraill o'r pecyn pleidleisio a anfonwyd atoch.

Gallwch gael un yn ei le nes 5pm ar y diwrnod pleidleisio.

I ganslo eich pleidlais bost bydd angen i chi gysylltu â'ch Swyddog Cofrestru Etholiadol lleol.

Dod o hyd i fy awdurdod lleol

Bydd angen i chi gynnwys y cyfeiriad lle cafoch eich cofrestru ddiwethaf yn y DU.

Mae adran ar y ffurflen ar gyfer eich cyfeiriad gohebu - gallwch gynnwys eich cyfeiriad tramor yn yr adran hon.

Os oes angen i chi ddychwelyd ffurflen i'ch awdurdod lleol, megis ar gyfer cais pleidlais bost neu drwy ddirprwy, efallai y gallant dderbyn sgan neu ffacs o ffurflen wedi'i chwblhau a'i llofnodi.

Fodd bynnag, dylech gysylltu â'ch swyddfa cofrestru etholiadol lleol yn gyntaf i sicrhau y gallant dderbyn ffurflen yn y modd hwn.

Dod o hyd i fy awdurdod lleol