Mae safle Dy Bleidlais Di yn defnyddio cwcis i hwyluso eich profiad. Caewch y blwch yma i dderbyn, neu ewch i'n tudalen cwcis i gael mwy o wybodaeth.

Your Vote Matters GWEFAN A GYNHELIR GAN
Y COMISIWN ETHOLIADOL
CY EN

Lluoedd Arfog

Os ydych yn y Lluoedd Arfog - neu'n briod neu'n bartner i rywun sydd - gallwch gofrestru fel pleidleisiwr sy'n gwasanaethu. Darganfod mwy am gofrestru fel pleidleisiwr sy'n gwasanaethu.

Ar y dudalen hon, gallwch weld:

  • Pwy a all gofrestru fel pleidleisiwr o'r lluoedd arfog
  • Sut i gofrestru i bleidleisio fel pleidleisiwr o'r lluoedd arfog
  • Sut i bleidleisio fel pleidleisiwr o'r lluoedd arfo

Pwy a all gofrestru fel pleidleisiwr o'r lluoedd arfog?

Gallwch gofrestru fel pleidleisiwr o'r lluoedd arfog os ydych yn aelod o'r lluoedd arfog neu'n gymar neu'n bartner sifil i rywun yn y lluoedd arfog.

Yn yr Alban, mae plentyn sy'n 14 oed neu drosodd y mae ei riant neu warcheidwad yn aelod o Luoedd Arfog EM hefyd yn gymwys i gofrestru fel pleidleisiwr o'r lluoedd arfog.  Rhaid i blant o'r fath fod yn byw yn yr Alban neu y byddent yn byw yn yr Alban pe na bai eu rhiant neu eu gwarcheidwad wedi'u lleoli dramor.  Ni fyddant yn gallu pleidleisio yn etholiadau Senedd yr Alban nac etholiadau llywodraeth leol nes eu bod yn 16 oed nac yn etholiadau Senedd y DU na Senedd Ewrop nes eu bod yn 18 oed.


Cofrestru i bleidleisio

Os ydych yn aelod o'r lluoedd arfog, neu'n gymar neu'n bartner sifil i rywun yn y lluoedd arfog, gallwch gofrestru i bleidleisio naill ai fel pleidleisiwr o'r lluoedd arfog neu fel pleidleisiwr cyffredin.

Chi fydd yn penderfynu sut i gofrestru i bleidleisio a bydd yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol.

Cofrestru fel pleidleisiwr o'r lluoedd arfog

Os ydych wedi eich lleoli dramor, neu'n disgwyl cael eich anfon dramor yn ystod y flwyddyn nesaf, mae'n gwneud synnwyr i gofrestru fel pleidleisiwr o'r lluoedd arfog.
Mae hyn yn eich galluogi i fod yn gofrestredig mewn cyfeiriad sefydlog yn y DU hyd yn oed os byddwch yn symud o le i le.

Mae cofrestriad fel pleidleisiwr o'r lluoedd arfog yn para am bum mlynedd, felly unwaith y byddwch wedi cofrestru, ni ddylech orfod poeni amdano os byddwch yn brysur dramor. Gallwch ganslo eich cofrestriad fel pleidleisiwr o'r lluoedd arfog unrhyw bryd.

Yn yr Alban, rhaid i berson dan 18 oed sydd wedi cofrestru fel pleidleisiwr o'r lluoedd arfog am ei fod yn byw gyda rhiant neu warcheidwad sy'n aelod o Luoedd Arfog EM adnewyddu ei gofrestriad bob blwyddyn.

I gofrestru yng Nghymru, Lloegr neu'r Alban, gallwch gofrestru i bleidleisio fel pleidleisiwr o'r lluoedd arfog ar-lein.

Yng Ngogledd Iwerddon, ewch i wefan Swyddfa Etholiadol Gogledd Iwerddon.

Cofrestru fel pleidleisiwr cyffredin

Os ydych wedi eich lleoli yn y DU ac yn annhebyg o newid cyfeiriad neu o gael eich anfon dramor yn ystod y flwyddyn nesaf, gallwch gofrestru fel pleidleisiwr cyffredin.

I gofrestru yng Nghymru, Lloegr neu'r Alban, gallwch gofrestru i bleidleisio ar-lein.

Yng Ngogledd Iwerddon, ewch i wefan Swyddfa Etholiadol Gogledd Iwerddon.

Mae gan eich uned Swyddog Cofrestru Uned dynodedig a fydd yn gallu rhoi mwy o wybodaeth a chyngor i chi. Gofynnwch i'ch swyddfa weinyddol am ei fanylion cyswllt.


Sut gallaf bleidleisio?

Peidiwch â phoeni os ydych dramor ar adeg yr refferendwm neu os oes gennych reswm arall pam na allwch bleidleisio yn bersonol ar y diwrnod - gallwch wneud cais i bleidleisio drwy'r post neu drwy ddirprwy.

Pleidleisio drwy'r post

Dim ond tua wythnos cyn diwrnod yr etholiad y gallwch anfon pleidleisiau post. Os ydych yn byw dramor, efallai y byddai'n well penodi dirprwy i bleidleisio ar eich rhan gan na fydd digon o amser efallai i'ch pleidlais post eich cyrraedd a chael ei dychwelyd cyn i'r cyfnod pleidleisio ddod i ben.

Rhagor o wybodaeth am bleidleisio drwy'r post

Pleidleisio drwy ddirprwy

Os ydych dramor neu os na allwch bleidleisio yn bersonol, gallwch wneud cais i bleidleisio drwy ddirprwy (rhywun sy'n pleidleisio ar eich rhan).

Rhagor o wybodaeth am bleidleisio drwy ddirprwy